اخذ گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه IMS


به گزارش روابط عمومی شرکت ستاره سفیران آینده پس از ارزیابی ها و ممیزی های صورت گرفته، شرکت ستاره سفیران آینده موفق به اخذ گواهینامه سیستم یکپارچه مدیریت کیفیت، مدیریت زیست محیطی و مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی گردید. با توجه به یکپارچگی سیستم های مدیریتی در این شرکت، گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) به شرکت ستاره سفیران آینده اعطا گردید. دریافت این گواهینامه حاصل تلاش مدیریت ارشد، مدیران و کارکنان برای برآورده سازی الزام های مشتری، ارائه محصول منطبق با نیازهای مشتری، جلوگیری از آلودگی محیط زیست و ایمن سازی محل کار برای کارکنان است.