معرفی مدیران

اعضا هیأت مدیره

image

دکتر کرم خلیلی

عضو موظف هیأت مدیره
image

دکتر محمد محمدپور

مدیر عامل و نایب رئیس هیأت مدیره
image

دکتر حسین باقری

رئیس هیأت مدیره

مدیران اجرایی

image

مسیب عزیزی

مدیر اداری و توسعه منابع انسانی
image

مصطفی گل زاده

مدیر مالی
image

حمیدرضا زنگی

مدیر حراست
image

فرزانه امیری فرد

مدیر بازرگانی
image

محمد زلالی فام

رئیس حوزه مدیریت و روابط عمومی
image

محمدعلی کیا کجوری

رئیس برنامه ریزی و بهبود فرآیند ها