مزایده اجاره تالار پردیس کیان

blog-details
02
1403

مزایده اجاره تالار پردیس کیان

دانلود مدارک مزایده(فرم پیشنهاد قیمت)

دانلود مدارک مزایده(پیش نویس قرارداد)

دانلود مدارک مزایده(فرم شرایط شرکت در مزایده)