معرفی مدیران

شرکت ستاره سفیران آینده

اعضا هیأت مدیره

عضو موظف هیأت مدیره

دکتر کرم خلیلی

مدیر عامل و نایب رئیس هیأت مدیره

دکتر محمد محمدپور

رئیس هیأت مدیره

دکتر حسین باقری

مدیران اجرایی

رئیس برنامه ریزی و بهبود فرآیند ها

محمدعلی کیا کجوری

رئیس حوزه مدیریت و روابط عمومی

محمد زلالی فام

مدیر اداری و توسعه منابع انسانی

مسیب عزیزی

مدیر مالی

مصطفی گل زاده

مدیر بازرگانی

فرزانه امیری فرد

مدیر حراست

حمیدرضا زنگی