نرم افزار های مرتبط

شرکت ستاره سفیران آینده | پورتال کارکنان

پورتال کارکنان

اتوماسیون اداری

حضور و غیاب

حراست

رسالت وجودی

تامین نیروی انسانی متخصص و کارآمد به منظور ارائه انواع خدمات عمومی، نظافت صنعتی و فنی و مهندسی در داخل و خارج گروه خوردوسازی سایپا با هدف تامین سود پایدار و رو به رشد و افزایش رضایتمندی حداکثری مشتریان، کارکنان و سایر ذینفعان

ارزش های سازمانی

صداقت و کرامت انسانی
مشتری مداری و تعهد اجتماعی
مشارکت و مسئولیت پذیری
عملکرد بهره ور و نتیجه گرایی

چشم انداز

یکی از برند های پیشتاز در حوزه ارائه خدمات تامین نیروی انسانی متخصص در سطح کشور و ورود به بازار های بین المللی تا سال 1405

شعار شرکت

جلب رضایت حداکثری مشتریان، کارکنان و سایر ذینفعان

برخی شرکت های همکار

پیوند ها