ارکان و چشم اندازهای شرکت

رسالت وجودی :
شرکت ستاره سفیران آینده با تکیه بر شبکه نیروی انسانی و به پشتوانه تجربه و دانش فنی در زمینه بازرگانی و ارئه خدمات تامین نیروی انسانی ،پشتیبانی،نگهداری و تعمیرات سایت های صنعتی و سایر فعالیتهای مرتبط در حوزه خدمات در داخل و خارح از گروه سایپا ، مطابق با الزامات مشتری و با هدف سودآوری و افزایش ارزش برای سهامداران ، فعالیت می نماید.
این شرکت خود را متتعد به رعایت ارزش های اخلاقی ، صداقت ، مشتری مداری و پاسخگویی با استفاده از گنجینه ارزشی نیروی انسانی خود میداند.

ادامه مطالب

با ما همراه شوید
 

چشم انداز

تیدیل شدن به شرکتی توانمند در حوزه خدمات و بازرگانی از طریق نوآوری ، ارز آفرینی با کیفیت برتر

 

طراحی بر مبنای تفکر

مشتری مداری و توجه ، همیشگی به رضایت کار فرمایان.

 
پاسخگویی و احساس مسئولیت در مقابل اقدامات و رفتارهای شرکت و کارکنان.
 

مشتری مداری

مشتری مداری و توجه ، همیشگی به رضایت کار فرمایان.

 

صداقت

صداقت در گفتار و کردار.

شرکت ستاره سفیران آینده با تکیه بر شبکه نیروی انسانی و به پشتوانه تجربه و دانش فنی در زمینه بازرگانی و ارئه خدمات تامین نیروی انسانی ،پشتیبانی،نگهداری و تعمیرات سایت های صنعتی و سایر فعالیتهای مرتبط در حوزه خدمات در داخل و خارح از گروه سایپا ، مطابق با الزامات مشتری و با هدف سودآوری و افزایش ارزش برای سهامداران ، فعالیت می نماید.
این شرکت خود را متتعد به رعایت ارزش های اخلاقی ، ضداقت ، مشتری مداری و پاسخگویی با استفاده از گنجینه ارزشی نیروی انسانی خود میداند.