عضو غیر موظف

مهدی طاهرزاده

نایب رئیس هیئت مدیره

دکتر کورش پارسا معین

رئیس هیئت مدیره

دکتر حسین باقری


مدیر عامل

دکتر کورش پارسا معین


قائم مقام مدیر عامل

حمید جلیلی


مدیر وصول

مدیر امور حقوقی و قرارداد ها

مدیر بازرگانی

علی کیان

مدیر اداری و توسعه منابع انسانی

سید حمید حسینی

مدیر مالی

جواد بهمنی

مدیرحراست

حمیدرضا زنگی