عضو غیر موظف

مهندس مهدی طاهرزاده

مدیر عامل و نایب رئیس هیأت مدیره

دکتر محمد محمدپور

رئیس هیأت مدیره

دکتر حسین باقری


قائم مقام مدیر عامل

علی جلیلی


مدیر حراست

حمیدرضا زنگی

مدیر بازرگانی

علی کیان

سرپرست مالی

مصطفی گل زاده

مدیر وصول و مطالبات

حسین غلامی اواتی

سرپرست اداری و توسعه منابع انسانی

حسین سمنانی

ریاست حوزه مدیریت و روابط عمومی

محمد زلالی فام

ریاست برنامه ریزی و بهبود فرآیند ها

محمدعلی کیا کجوری

مدیر امور حقوقی و قرارداد ها