معارفه نماینده عتبات و عالیات شرکت ستاره سفیران آینده


به گزارش روابط عمومی شرکت ستاره سفیران آینده مراسم معارفه نماینده ستاد بازسازی عتبات عالیات شهرستان کرج برگزار گردید. در این مراسم جناب آقایان دکتر کورش پارسامعین و محمد زلالی فام بعنوان نماینده آن ستاد معرفی گردیدند.