English فارسی

نگهداری و تعمیرات سیستمهای اعلام و اطفاء حریق

  • انجام عملیات سرویس دوره ای،بازدید و کنترل کلیه تجهیزات اعلام و اطفاء حریق
  • سرویس و تعمیر مادربردهای معیوب کنترل پنل های سیستم اعلام حریق
  • سرویس و تعمیر بردهای سنسورهای تجهیزات اعلام حریق
  • سرویس و تعمیر تجهیزات الکترونیکی خودروهای عملیاتی اطفاء حریق
  • راه اندازی و سرویس شبکه سیستم های اعلام حریق Detectomate
  • راه اندازی و سرویس شبکه سیستم Gent
  • ایجاد مرکز کنترل و پایش مرکزی سیستم های اعلام حریق
  • انجام امور تخصصی مربوط به سیستم های اطفاء حریق اتوماتیک
  • انجام و اجرای پروژه بازرسی هوشمند جهت پایش و ثبت بازدیدهای روزانه و ماهیانه