معرفی اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

اسدالله عزیزآبادینائب رئیس هیئت مدیره شرکت ستاره سفیران آینده
سید علی حسینیرئیس هیئت مدیره شرکت ستاره سفیران آینده
محمود بوذری مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت ستاره سفیران آینده