مدیران

مهدی عیسی بیگلومدیر مالی
سمیه موجرلومدیر طرح و برنامه
حسین قدیانلومدیر اجرایی
منوچهر مکریمدیر اداری و منابع انسانی