English فارسی

مدیران

فاطمه گودرزیسرپرست بازرگانی
محمدرضا خداییسرپرست اداری و منابع انسانی
علی مردانیمدیر حراست
سمیه موجرلومدیر طرح و برنامه
امیر دهقانیمدیر مالی
قاسم آقاییسرپرست اجرایی