معرفی اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

ردیف نام و نام خانوادگی سمت در هیئت مدیره سمت
1 حسن بقائی رئیس هیئت مدیره معاون بازرگانی شرکت سایپا
2 اسداله عزیزآبادی نایب رئیس هیت مدیره قائم مقام معاونت مالی و اقتصادی شرکت سایپا
3 حسن شریعتمداری عضو موظف هیئت مدیره قائم مقام مدیر عامل شرکت ستاره سفیران آینده
4 حمیدرضا دیوان بیگی مدیرعامل مدیرعامل شرکت ستاره سفیران آینده