آخرین اخبار

ارزیابی مدل تعالی مدیریت منابع انسانی سایپا94

حضور ستاره سفیران برای اولین بار در ارزیابی مدل تعالی منابع انسانی گروه خودرو سازی سایپا

در راستای سیاست های مدیریت محترم عامل شرکت ستاره سفیران آینده مبنی بر تکریم و تعالی منابع انسانی به عنوان اصلی ترین سرمایه شرکت و با تلاش تمامی کارکنان جهت آماده سازی الزامات و زیر ساختهای مورد نظر جهت حضور در مدل تعالی مدیریت منابع انسانی سایپا ((4DS و ارسال اظهارنامه مدل ، فرایند ارزیابی در تاریخ 10/11/94 با حضور ارزیابان گروه سایپا در محل این شرکت انجام که تجربه ای ارزشمند و قابل توجهی برای کلیه همکاران در جهت نیل به اهداف مورد نظر شرکت در راستای سیاستهای گروه سایپا در حوزه تکریم و توجه به ارزشهای نیروی انسانی به همراه داشت.

       IMG 0748      IMG 0780